:: SIMCHEON ::
> >

 
님의 글입니다.   
홈페이지   http://www.simcheon.com
제목   2015 韩.中 心天医学研讨会邀请讲课 7 - 心天医学的生理道理 1 编
작성자   
[ Video Information]

  - 题目 :  2015 韩.中 心天医学研讨会邀请讲课 7
              心天医学的生理道理 1 (心脏疾病)

  - 日期 : 2015.05.18 ~ 05.20

  - 场所 : 中国辽宁省沈阳东北大厦

  - 讲演者:心天泻血疗法 创始者 朴楠義
 Prev    2015 韩.中 心天医学研讨会邀请讲课 8 - 心天医学的生理道理 2 编
  2015/07/03 
 Next    2015 韩.中 心天医学研讨会邀请讲课 6 - 脑部治病 3 编
  2015/06/30